Π.Π. Γερμανού 28, Κατερίνη

23510 46701

Οι υπηρεσίες μας

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Έχουμε μεγάλη εμπειρία και παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Επίσης έχουμε εμπειρία στον χειρισμό διαφορών με τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές που αφορούν φορολογικούς ελέγχους, αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, εργολαβικές συμβάσεις, εμπορικές συναλλαγές, χειρισμό φορολογικών διαφορών με τις φορολογικές αρχές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε εξειδικευμένες, διαφοροποιημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατά τη διαπραγμάτευση, σύνταξη, νομική αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων. Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό πελατών, αναφορικά με συμβάσεις συνεργασίας κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ

Στον τομέα της επίλυσης διαφορών περιλαμβάνονται τόσο η παροχή σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξης και εκτίμησης κινδύνων όσο και η συμβιβαστική-εξώδικη επίλυση διαφορών αλλά και την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε εμπορικές και αστικές αντιδικίες ενώπιον των δικαστηρίων.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο τίτλων και την προετοιμασία του φακέλου για την σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων. Επίσης διαθέτουμε εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν το Κτηματολόγιο, υποβολή δηλώσεων, διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων, κτηματολογικές αγωγές.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παρέχουμε με αφοσίωση και επαγγελματισμό υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους εντολείς μας, Έλληνες και ξένους, που καλύπτουν πλήρως και αποτελεσματικώς όλο το φάσμα του δικαίου εταιρειών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων τακτικών ή διοικητικών- ή διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης ή άλλων διοικητικών αρχών. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, αδειοδοτήσεων, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, παιδείας, δημόσιας τάξης, αγορανομίας, δημόσιας υγείας κ.ά.